Skip to main content
 
 
 
1
1

Missie en Visie

Onze visie geeft weer waarvoor we gaan, onze missie is waarvoor we staan.
De visie geeft aan: hoe zien wij de toekomst en welke rol speelt Groenvoorzieningen A. J. van der Werf hierin? Hoe gaan wij de wereld van morgen beïnvloeden zodat wij succes hebben?
De missie heeft te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze klanten en medewerkers omgaan?

1.1 Missie

De missie van Groenvoorziening A. J. van der Werf is bepalend voor de koers die het bedrijf wil varen. Het geeft zowel klanten als medewerkers duidelijkheid over het type bedrijf dat Groenvoorziening A. J. van der Werf is. Deze missie zal dan ook voortdurend onder de aandacht moeten worden gebracht door de directie.
De missie van Van der Werf Groenvoorzieningen luidt:

 

Groen in goede handen, dat is onze kracht!

De kracht van Van der Werf Groenvoorzieningen wordt weergegeven in 8 kernwaarden:

  • 1. Wij werken samen
  • 2. Wij werken veilig
  • 3. Wij zijn vriendelijk
  • 4. Wij werken netjes
  • 5. Respecteer de natuur
  • 6. Afspraak is afspraak
  • 7. Wij zijn eerlijk
  • 8. Elke dag beter

Deze kernwaarden moeten zowel bij de medewerkers als bij onze klanten bekend zijn. Om dit te bereiken zal aan alle medewerkers een boekje worden verstrekt waarin de
kernwaarden duidelijk worden uitgelegd.

Groenvoorziening A.J. van der Werf BV richt zich op het in de meest ruime zin uitvoeren van cultuurtechnische werken, bosbouw en groenvoorziening en de uitoefening van het hoveniersbedrijf. Hierbij wil het bedrijf voorop blijven lopen in de markt. Het wil een vooruitstrevend bedrijf zijn en blijven.

1.2 Visie

Groenvoorziening Van der Werf voorziet een aantal trends die van invloed zullen zijn op de marktomstandigheden.

1.

De aangescherpte regelgeving met betrekking tot aanbestedingen heeft de marktomstandigheden drastisch veranderd. Dit zal in de nabije toekomst kansen bieden voor Groenvoorziening Van der Werf.
Hierbij zal Groenvoorziening Van der Werf zich op twee aspecten moeten concentreren.

Ten eerste: samenwerken met SW bedrijven om gezamenlijk werkzaamheden uit te voeren.
Zodoende de gemeente in staat te stellen om werken één op één te gunnen aan Groenvoorziening A. J. van der Werf in combinatie met een SW bedrijf.
Ten tweede: opdrachtgevers motiveren om de gunningscriteria zodanig vast te stellen dat de prijs van ondergeschikt belang wordt bij de gunning. EMVI moet een steeds belangrijkere component worden bij de aanbestedingen. Parallel hieraan zal Groenvoorziening A. J. van der Werf zich verder moeten specialiseren in dit type van aanbestedingen, al dan niet met inschakeling van externe deskundigen.
Dit kan deels bestaan uit trainingen die door externe partijen kunnen worden gegeven maar ook door voor het opstellen van specifieke plannen specialisten in te schakelen die Groenvoorziening A. J. van der Werf hierbij kunnen ondersteunen.

2.

De inkoop zal bij diverse opdrachtgevers verder worden geprofessionaliseerd. Het type inkoper zal veranderen. De inkopers van de toekomst zullen jonger zijn en meer gewend aan communicatie via e-mail en het gebruik van social media. Inkopers zullen meer gaan beoordelen op objectieve criteria en minder op gevoel.
Groenvoorziening A. J. van der Werf zal hierop moeten inspelen door meer gebruik te gaan maken van digitale hulpmiddelen c.q. ICT toepassingen. Verder in dit rapport wordt dit nader uitgewerkt.

3.

De aandacht voor duurzaamheid en milieu zal de komende jaren toenemen. Bedrijven zullen hierop in toenemende mate worden beoordeeld en zullen aantoonbaar moeten maken hoe
zij hier invulling aan geven. Groenvoorziening A. J. van der Werf B.V. is in het bezit van het certificaat CO2 prestatieladder trede 5 .