Skip to main content

Gedragscode Flora- en faunawet weer een stap verder

De gedragscode ‘Bestendig Beheer en onderhoud Groenvoorzieningen’ van vereniging Stadswerk en Branchevereniging VHG is herzien. Begin april ontvingen wij van de staatsecretaris van Economische Zaken het ontwerpgoedkeuringsbesluit. De komende 6 weken ligt de gedragscode ter visie. Afhankelijk van eventuele reacties kan omstreeks eind juni het definitieve besluit worden verwacht en is de gedragscode volledig goedgekeurd. In september/oktober worden studie- en informatiebijeenkomsten georganiseerd over het werken met de nieuwe gedragscode. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

De nieuwe gedragscode ‘Bestendig Beheer en onderhoud Groenvoorzieningen’ geeft regels voor de planning en uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud van infrastructuur en werkzaamheden in het kader van natuurbeheer.

Beheer- en onderhoudswerk
De beheermaatregelen gaan onder meer over het jaarlijks maaien van wegbermen, begeleidingssnoei in laanbeplanting, dunnen en snoeien van houtige beplanting en het op profiel houden van een watergang (onderhoudsbaggeren). De nieuwe gedragscode kan worden ingezet bij alle beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan groenvoorzieningen in steden en dorpen en langs wegen en watergangen.

Vrijstelling
Een gedragscode gaat over beschermde inheemse planten- en diersoorten zoals bedoeld in de Flora- en faunawet. Door te werken volgens een gedragscode die door de staatssecretaris van Economische Zaken is goedgekeurd, geldt een vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen uit deze wet.

Zorgvuldig handelen
De gedragscode is ook een middel om het zorgvuldig handelen wat de Flora- en faunawet vraagt, vorm te geven en te borgen. Met de bestaande gedragscode kan nog steeds worden gewerkt zolang de aanpak in de praktijk leidt tot het voorkomen van een overtreding van de Flora- en faunawet. Er geldt namelijk op dit moment geen vrijstelling voor het beperken van schade.

Leave a Reply