Skip to main content

Een belangrijk onderdeel van het wijkvernieuwingsplan Vinkhuizen is de (her)inrichting van de Eelderbaanzone. In de huidige situatie vormt de aansluiting van Vinkhuizen op de Eelderbaan een steeds verspringende en daardoor amorfe lijn. Dit zorgt voor een onduidelijke definiëring van de rand en er is geen duidelijke relatie met de uitleggebieden De Held, Gravenburg en de Eelderbaan, waar ruimte en lage bebouwing in een groen milieu met veel water nog mogelijk is. In de toekomstige situatie wordt de aansluiting tussen Vinkhuizen en de Eelderbaan teruggebracht tot drie heldere lijnen. Achter die lijnen worden de bestaande buurten als het ware aangevuld. Op die manier wordt een heldere stedenbouwkundige structuur aangebracht, waarbij de Eelderbaan en de wijk meer op elkaar aansluiten. Vinkhuizen kan zich op deze manier gaan ontwikkelen als een ‘groene voorstad’, met een diversiteit aan woningtypen, tuinen en prijsklassen Het overgrote deel van de Eelderbaan wordt opnieuw bestemd als groen- en watergebied.

Het water van de Eelderbaanzone is een belangrijk element als natte ecologische verbindingszone in noordzuid richting. De waterlijn volgt de bestaande oever aan de westelijke rand bij De Held. De oostelijke rand van het water aan de kant van Vinkhuizen wordt ingericht als natuurlijke oever. Ook wordt er tussen Vinkhuizen en De Held een vijver aangebracht met de daarbij behorende voorzieningen. Wanneer de waterkwaliteit van Vinkhuizen het toelaat, kan een doorkoppeling gemaakt worden met het water van De Held. Voor de zuivering van het water in de wijk wordt aan de zuidkant van het gebied een helofytenfilter aangelegd. Vanuit het helofytenfilter wordt het water naar het noordelijke deel van de wijk gepompt waarna het door het gebied circuleert.

IMG_1160